Herendi Művelődési Ház igazgató álláshirdetés

Herend Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Herendi Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. január 12 - 2023. január 11-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 136.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért. Az intézmény jelenlegi könyvtár alaptevékenysége 2017. június 30-i hatállyal megszűnik, és az Önkormányzat megállapodás alapján a KSZR keretében gondoskodik a könyvtári feladatok ellátásáról.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•     Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

•      Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségnek, vagy szakvizsgájának megfelelő munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•      Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•      Bűntetlen előélet,cselekvőképesség, magyar állampolgárság,

•      A megbízását követő 2 éven belül a kuturáért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési   ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

•      A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzése alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

•      A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre jön létre, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•      Intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•      Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított 2 éven belül elvégzi, szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata, nyilatkozat, hogy személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

•     nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezetség vállalásáról, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2018. január 12. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester nyújt, a 88/513-701 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•      Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth utca 97. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-240/2/2017. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember I. vagy II..

•      Személyesen: Herend Város Önkormányzat Polgármesteréhez, Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 97.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a Képviselő-testület - a bizottság írásba foglalt véleményének mérlegelésével - zárt ülésen hozza meg döntését. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•      Herend Város Önkormányzat honlapján - 2017. június 20.

 

•      Herendi Művelődési Ház faluújságján - 2017. június 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herend.hu honlapon szerezhet.