Szociális bérlakás pályázat

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága pályázatot hirdet szociális jellegű bérlakás bérbeadására

 

A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Herendi Polgármesteri Hivatal

8440 Herend, Kossuth u. 97.

2018. július 13. (péntek) 12.00 óra

A megpályázható lakás:

Címe

Szoba szám

Egyéb helyiségek

Komfort fokozata

Alap-területe

Fajlagos lakbér

Havi lakbér

Bányatelep B. épület 1/13. ajtó

1

Konyha, fürdőszoba és WC, előtér, kamra

Komfortos

37 m2

270 Ft/m2/hó

9.990- Ft

 

Pályázatot nyújthat be az a személy,

a) aki legalább egy éve állandó herendi lakos, és

b) akinek és a vele közös háztartásban élőknek a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentősebb vagyona nincs (a vagyontárgyak együttes értéke nem haladja meg a nyugdíjminimum hetvenszeresét (1.995.000,- Ft-ot), vagy külön-külön számolva az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a nyugdíjminimum hússzorosát (570.000,- Ft-ot) és

c) sem ő és sem a vele közös háztartásban élők nem rendelkeznek bérlakással, személyi tulajdonú lakással, nyaralóval, illetve üdülővel, továbbá

d) az együtt költözők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át (79.800,- Ft/fő).

A 37 m2 nagyságú szociális bérlakásba maximum 4 fős család költözhet.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt, feladót nem tartalmazó borítékban, a „Pályázat szociális jellegű bérlakás bérbeadására” jelige feltüntetésével kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. (A formanyomtatvány, továbbá a jövedelem– és vagyonnyilatkozat beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve a www.herend.huhonlapról letölthető)

 

A pályázathoz csatolni kell:

- személyi igazolvány és lakcímkártya másolatot,

- a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekről – jövedelem típusának megfelelő- igazolást, (munkáltatói igazolás, munkaügyi központ igazolása, előző évi adóbevallás) továbbá

- a vagyonnyilatkozatot.

 

 

A pályázat elbírálásának ideje:

A pályázatot Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága bírálja el 2018. július 31. napjáig.

 

A pályázatok elbírálásánál a következő sorrendben élveznek előnyt a pályázók:

a) első helyen: aki lakásnak nem minősülő helyen tartózkodik, albérletben él és kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

b) második helyen: aki szociális intézményben él és kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

c) harmadik helyen: műszakilag elavult lakásban, vagy egészségre ártalmas körülmények között él.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minősül, ha

-          határidőn túl nyújtották be,

-          nem a helyi rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,

-          a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekről és körülményekről nem vagy hiányosan nyilatkozott,

-          a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával, vagy más módon megtévesztette az önkormányzatot,

-          a kiírásban előírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,

-          a helyi rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg,

 

A bérleti jogviszony időtartama:

Maximum 3 év

 

A pályázat elbírálási eredménye ismertetésének módja, határideje:

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázókat a Humán Ügyek Bizottsága a döntéstől számított 15 napon belül írásban értesíti.

 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Információ kérhető:

Személyesen a Herendi Polgármesteri Hivatal általános igazgatási ügyintézőjénél, telefonon a 88/513-738-as telefonszámon.