Herendi Művelődési Ház igazgatói álláspályázat

Herend Város Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Herendi Művelődési Ház
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1 - 2023. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 136.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
 • felsőfokú végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett  Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, eü.alkalmasság
 •  A megbízást követő 2 éven belül a kulturáért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
  • A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízást megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
  • Magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, képesítést, ill. végzettséget igazoló okiratok másolata, Áht és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás keltétől számított 2 éven belül elvégzi. Nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2018. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester nyújt, a 06/88/513-701 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-       Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth utca 97.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/7-371/2018., valamint a beosztás megnevezését: vezető közművelődési szakember.

vagy

-       Személyesen: Jánszky Lajos László polgármesterhez, Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 97.  

A pályázat elbírálásának határideje:2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-         fenntartó honlapján - 2018. augusztus 30.

-         az intézmény faliújságján - 2018. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herend.hu honlapon szerezhet.