KÖZÉRDEKŰ ADATOK

(1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA alapján)

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe,  telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: HerendI Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 97.

Postai címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97.

Telefonszáma: 88/ 513-700 

Telefaxszáma: 88/ 513-705     

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Honlapja: www.herend.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

-Telefonszám: 88/ 513-700 

-Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Jegyző
Önkormányzati-, és Lakosságszolgálati Csoport
Pénzügyi-, és Humánpolitikai Csoport

(Az egyes szervezeti egységek feladatait, Herend Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete, a Herendi Polgármesteri Hivatal feladatait a Képviselő-testület 108/2017. (VIII.25.)  számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Herendi Polgármesteri Hivatal

Vezetője: Dr. Jáger György jegyző

Telefonszáma: 06/88-513-703

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szervezeti egység:   

Önkormányzati-, és Lakosságszolgálati Csoport

Vezetője: A Csoport közvetlen jegyzői irányítás alatt áll. 

Pénzügyi-, és Humánpolitikai Csoport

Vezetője: Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Telefonszáma: 06/88/513-715

 


4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Herendi Polgármesteri Hivatal:

 -Dr. Jáger György jegyző

 -Telefonszáma: 06/88-513-703

 -Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 -Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-15.00, Szerda: 8-15.00, Péntek: 8-12.00 óra


5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns.

 


6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Lásd Önkormányzati adatok.


7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns.


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns.


10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns.


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: 06-88/579-300

Fax: 06-88/579-349

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1.1. Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

1.2. Herend Város Önkormányzat Adatvédelmi Szabályzata *

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Herend Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete tartalmazza, Lásd: a rendeletek között)
Szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között)
A) Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
• a településfejlesztés,
• a területrendezés,
• az épített és természeti környezet védelme,
• a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
• a csatornázás,
• a köztemető fenntartása,
• a helyi közutak, közterületek fenntartása,
• a köztisztaság, valamint a településtisztaság biztosítása,
• gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,
• közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
• gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi-, a szociális ellátásról, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról,
• a közösségi térbiztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésének és az egészséges életmód
közösségi feltételeinek megteremtése.
B) A települési önkormányzat köteles gondoskodni:
• az egészséges ivóvíz ellátásról,
• óvodai nevelésről,
• az egészségügyi és szociális alapellátásról,
• a közvilágításról,
• a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről


2, Az országos illtékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladataáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns


3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
 • Arany János Ösztöndíj Pályázat
 • A bölcsőde, mint napközbeni ellátási forma megszervezése tízezernél több állandó lakosú település esetén kötelező
 • Rendezvények, közösségi programok szervezése
 • Közművelődési, kulturális programok támogatása
 • Szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése
 • A német nemzetiségi kultúra ápolásának elősegítése (Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület működésének támogatása)
 • A lakosság önszerveződő közösségei, nonprofit szervezetek (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása)
 • Időszaki önkormányzati lapkiadás (az önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház és Könyvtár útján)
 • Kitüntetések adományozása
 • Közszolgálati műsor (videofelvétel) készítés vállalkozóval kötött szerződés útján
 • A települési közélet eseményeinek megörökítése (a helyi rendezvények videón történő rögzítéséről vállalkozási szerződés útján)
 • Testvér települési kapcsolatok ápolása
 • Helytörténeti emlékek gyűjtése, /gondoskodik Herend Krónikájának folyamatos vezetéséről megbízási szerződés útján;
 • Ipari eredetű állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele
 • Megbízás könyvvizsgálói feladatok folyamatos ellátására

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok / Ügyleírások / kérelmek / nyomtatványok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok:
Államigazgatási , Önkormányzati hatósági ügyek
Ügyintézés helye:
Herendi Polgármesteri Hivatal
Székhelye, postai címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97.- telefon- és telefaxszáma: 06/88-513-700, Fax: 06/88-513-705
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
Honlapja: www.herend.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő, szerda: 8-15 óra, péntek: 8-12 óra

A) vezető neve, beosztása: Dr. Jáger György jegyző
Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon, fax: 06/88-513-700, Fax: 06/88-513-0705
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-15:00, Péntek: 8-12:00

B) Köztisztviselők
Pichnerné Schneider Erika adóügyi ügyintéző
Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon, fax: 06/88-
elektronikus levélcíme:
…….. igazgatási, szociális ügyintéző
Levelezési cím: - 8440 Herend, Kossuth u. 97.
Telefon, fax: 06/88-Telefon, fax: 06/88-
- elektronikus levélcíme:
Önkormányzati ügyek
A) Ügyintézés helye: Herend Város Önkormányzata
- székhelye, postai címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
- telefonszám és telefaxszáma: 06/88-513-700,
- elektronikus levélcíme- honlapja: www. herend.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő:, szerda:, péntek: óra
B) A vezető neve, beosztása: polgármester
- Levelezési cím: 8440Herend, Kossuth u. 97. Telefon, fax: 06/88-513-705
- elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási rend: Hétfő:, péntek: illetve előzetes időpont-egyeztetést követően.

Egyéb hatósági ügyek intézése
A) Építéshatósági ügyek intézése:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Csoport

B) Okmányirodai ügyek intézése:
Veszprémi Járási Hivatal Herendi Kormányablaka

8440 Herend
Kossuth utca 97.

Nyitva tartás
Hétfő: 07.00-17.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: 08.00-18.00
Péntek: 08.00-12.00

Helyi elérhetőségek
Telefon: 06 (88) 513-730
Fax: 06 (88) 550-462
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Központi elérhetőségek
Kormányzati ügyfélvonal a nap 24 órájában:
Telefon: 1818 (kék szám)
Külföldről: +36-1-452-3622
Fax: +36-1-452-3621
SMS: 1818
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények


6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 


7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Kiadvány címe: Herendi Objektív
(A Médiahatóság az időszaki lapok között 9483 sorszámon 2.9.1/945-1/2006. határozatszámon tartja nyilván.)

Témája: Helyi érdekeltségű hírek, önkormányzati, intézményi valamint civil szervezeti témák.

Színnyomás: Fekete fehér kiadvány

Hozzáférés módja: Nyomtatott formában helyileg kerül terjesztésre, kiosztásra, az eddig megjelent, digitálisan letölthető számok pedig itt elérhetők

A kiadvány ingyenesen hozzáférhető.

Költségtérítés mértéke:

A kiadvánnyal kapcsolatos előterjesztés

 


8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

8.1. Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Herend Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete (Lásd a rendeletek között)

8.2. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

8.3. Bizottsági jegyzőkönyvek

Pénzügyi-, és Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyvei

8.4 Határozatok

8.5. Rendeletek

Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai:
A testületi szerv üléseinek helye: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
A testületi szerv ülésének jegyzőkönyveit lásd: a Jegyzőkönyveket

 


9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

9.1. A képviselő-testületnek nyilvános ülésre benyújtott meghívók, előterjesztések

9.2. Törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

 


10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Folyamatosan


11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

 


12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

12.1. Állami Számvevőszék ellenőrzései

12.2. Egyéb ellenőrzések, vizsgálok 


13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Herendi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi Szabályzata

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat


14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2014. évi összefoglaló adatai

Határozatok száma: 4905 db, Hatósági bizonyítvány 70 db, Végzések száma 62 db

Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2014. évi összefoglaló adatai

Határozatok száma: 122 db, Végzések száma: 10 db

Iktatott ügyiratok száma 2014. évben

Főszámra 1121 db, alszámra 9753 db

 


15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2014. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó adatok statisztikai összegzése

2013. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó adatok statisztikai összegzése

2012. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó adatok statisztikai összegzése


16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns


17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns


18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns


19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem releváns


20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns


21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns


22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns


23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

Nem releváns