Pályázati felhívás

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
herendi székhelyű, bejegyzett sportegyesületek és közművelődési célú egyesületek
2017. évi pénzügyi támogatására az alábbiak szerint

A pályázat céljai:

1.Közművelődési célú egyesületek:
1.1. Az önszerveződő közösségek működésének támogatására,
1.2. A lakosság széles rétegeit célzottan érintő kulturális, Herenden megrendezett programok támogatására

2. Sportegyesületek esetében:
2.1. Herend város sportegyesületei, sportklubjai alapvető működési feltételeinek segítése (edzői, segítői költségtérítés, nevezési díj, játékengedélyek, felszerelés vásárlás, utazási, játék vezetői díjak, mérkőzésekkel kapcsolatos költségek) – fejlesztési célok stb.
2.2. Helyi sportrendezvények támogatása
2.3. Nagyobb tömegeket megmozgató amatőr jellegű helyi rendezvények támogatása, melynek célja mind nagyobb számban bekapcsolni a város lakóit egyedi vagy folyamatos jelleggel a szabadidő sportba.


A pályázati keretösszeg: 2.000.000,- Ft
Pályázók köre: kizárólag herendi székhelyű, törvényszéken bejegyzett egyesületek nyújthatnak be pályázatot.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat a pályázati felhívás 1. mellékletét képező pályázati űrlap felhasználásával nyújtható be.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
a) a pályázó létesítő okiratának (alapszabály) másolatát, amelyen a szervezet képviselője vagy meghatalmazottja büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet – a támogatás benyújtásakor – az okiratban foglaltak szerint működik,
b) a pályázó szervezet döntéshozó szerve (taggyűlés) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat kivonatának másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
c) a pályázati kiírás 2. melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát,
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi LCXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot,
e) a Knyt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség esetén a közzététel iránti kérelmet,
f) a 30 napnál nem régebbi bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,
g) a beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági melléklet letétbe helyezését igazoló dokumentumot,
h) a köztartozásmentes igazolást.

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 13. 12.00 óra.
Pályázat benyújtásának helye: A pályázatot lezárt borítékban, „pályázat 2017. évi önkormányzati pénzügyi támogatásra” jelige felirattal kérjük leadni a Herendi Polgármesteri Hivatal, (Herend, Kossuth u. 97.) 211. számú hivatali helyiségében (titkárság).
A beérkezett pályázatokat Herend Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága értékeli, majd írásos döntési javaslatát beterjeszti a Képviselő-testületnek. A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. A pályázatok elbírálása, valamint a támogatás összege a városi honlapon közzétételre kerül. A határidőn túl beérkező pályázatok elutasításra kerülnek.
A pályázathoz szükséges adatlap a Herend Város Önkormányzat honlapjáról letölthető, illetve papír formátumban átvehető a polgármesteri hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál.

Pályázati űrlap itt letölthető.