Herendi Művelődési Ház igazgatói pályázat!

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet a

Herendi Művelődési Ház
igazgató (magasabb vezető)
beosztás betöltésére.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján Herend Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Herendi Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör:

Vezető közművelődési szakember

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidős (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth u. 136.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése,) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy
 • Nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • Szakmai gyakorlat a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint,
 • A megbízását követő két éven belülállamháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői tapasztalat,
 • német nyelvtudás,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. szakmai önéletrajz,
 2. szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzés,
 3. az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
 4. képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata,
 5. az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belülelvégzi,
 6. a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata
 7. nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.
 8. nyilatkozat a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 9. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
 10.  nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth u. 97.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Herendi Művelődési Ház Igazgató”.
 • Személyesen, Herend Város Önkormányzat Polgármesteréhez, Veszprém Megye, 8440. Herend, Kossuth u. 97.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester nyújt a 88/513-701 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Herend Város Önkormányzat honlapján 2018. április 15.
 • Herendi Művelődési Ház faliújságján 2018. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herend.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 15.