Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat!

Herend Város Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
20/A. - alapján

pályázatot hirdet

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01 - 2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, Herend, Fasor u. 2/a.

                                                                                                                          

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv, vagy személy hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézménypedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyerekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért. Felelős az intézmény rendelkezésre álló költségvetése alapján a nevelési oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség, óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • vezetési, fejlesztési program
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 •  nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 88/513-701 telefonszámon Jánszky Lajos László polgármester, vagy a 88/513-703 telefonszámon Dr. Jáger György jegyző nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440. Herend, Kossuth u. 97), vagy személyesen Herend Város Önkormányzat Titkárság (8440. Herend, Kossuth u. 97).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör/beosztás megnevezését: „óvoda és bölcsőde intézményvezető”

A pályázat elbírálásának módja:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

Közigállás, publikálási időpontja:2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Herend Város Önkormányzat honlapja