Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde óvoda és bölcsőde intézményvezető álláspályázat

Herend Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde óvoda és bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 1 - 2023. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8440 Herend, Fasor utca 2/a-4/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más szerv, vagy személy hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért. Felelős az intézmény rendelkezésre álló költségvetése alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         legalább 5 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         bűntetlen előélet, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása, magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz, vezetési, fejlesztési program, iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyi adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagba betekinthessenek, nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyilt vagy zárt ülésen tört.tárgyalásról.

•         szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánszky Lajos László polgármester vagy Dr. Jáger György jegyző nyújt, a 0688/513-701 vagy 88/513-703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth utca 97. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/7-224/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvoda és bölcsőde intézményvezető.

 

•         Személyesen: Herend Város Önkormányzat Titkárságán, Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 97. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

•         Herend Város Önkormányzat honlapja - 2018. április 27.

•         Az intézmény faliújságján - 2018. április 27.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 27.