Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Fenntartó neve: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

Intézmény megnevezése: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 125.


Elérhetőségek:

Központi vezetékes telefon: 88/503-740

Intézményvezető:Peidlné Kiszlinger Zita 

Elérhetősége:
 88/503-741 vagy 
20/337-6262


Családsegítők telefonos elérhetőségei:

Herend, Márkó, Bánd, Hárskút: 20/398-7384

Szentgál: 20/399-0803

Kislőd, Magyarpolány: 20/336-0065

 

A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának közérdekű dokumentumai ide kattintva elérhetők

 

A költségvetési szerv alapításának éve:

2006. december 31.(az új intézmény a 2005. január 19-én megalakult Szociális Alapszolgáltatási Központ megszüntetésével jön létre, az új intézmény a megszüntetett intézmény jogutódja) 

 

 

Szociális Segítő Munka:

 

Tájékoztatási feladatok:szociális és egyéb információs adatgyűjtés és tájékoztatás:

- a szülőt, illetve a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

- a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

- a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól.

 

Szociális segítőmunka:

- segítiaz igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek problémáinak rendezésében, gondozásában, ellátásának megszervezésében,

- segíti az igénybe vevőket a szociális, életvezetési, mentálhigiénés, családtervezési, pszichológiai, nevelési, a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadással, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezésével,

- elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

- az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

- a hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését, az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

- a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét,

- közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.

- a Gyámhivatal, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít.

 

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

- folyamatosan figyelemmel kísériaz érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

- a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítéseérdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében, kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

- a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,

-segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.

 

Egyéb feladatok:

- A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésére.

- A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:

·         olyan prevenciós, szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,

·         kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél ilyen programok megszervezését.

- Olyan veszélyeztetettséget, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket, családokat, személyeket veszélyeztető, valamint a krízishelyzethez vezető okok feltárását, a veszélyeztetettség, krízis időben történő felismerését.

/ Évente 6 alkalommalszakmaközi megbeszélést szervez. A beérkezett jelzésekről heti jelentést készít a Járási Központ felé. Tárgyév február 28-ig éves szakmai tanácskozást szervez. /

- Adományokat nyújt és közvetít.

 

 


 


 

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon